Tavolinë Futbolli Euro 2000

Prodhuesi: Itali
Importues për Kosovë: Bestwey